Вопрос к “НМ”: какая зарплата учитывается для начисления пенсии?

Людмила Сергиенко
    -
Ждать ли днепрянам повышения пенсий за большой стаж с маленькой зарплатой. Новости Днепра

Вопрос к “НМ”: какая зарплата учитывается для начисления пенсии? Новости Днепра.

“Наше місто” відповідає на актуальні питання дніпрян.

«Шановна редакціє, мені через чотири місяці на пенсію і дуже потрібна консультація спеціаліста. Проясніть, зарплата за який період страхового ста­жу враховується для розрахунку пенсії?».

На питання відповідає заступник голови Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук.

— Порядок визначення за­робітної плати (доходу) для обчислення пенсії врегульова­ний статтею 40 Закону Украї­ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван­ня» (далі — Закон).

Відповідно до зазначеної статті для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період стра­хового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажан­ням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, для обчис­лення пенсії також враховуєть­ся заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних міся­ців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалеж­но від перерв.

У разі, якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено Законом, врахо­вується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який врахо­вується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виклю­чаються періоди до 60 кален­дарних місяців страхового ста­жу з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої статті 24 цього Закону, та будь-якого періо­ду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більше 10 відсотків тривалості страхово­го стажу, врахованого в оди­нарному розмірі. Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідні­стю 1-ї групи або дитиною з ін­валідністю віком до 16 років, за пенсіонером, який за виснов­ком медичного закладу по­требує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 року до 1 січня 2005 року, а також періоди, коли особа під­лягала загальнообов’язковому державному пенсійному стра­хуванню відповідно до пунктів 7, 8 і 9 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом дру­гим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

Для визначення розміру пенсії за віком відповідно до ча­стини другої ст. 27 цього Зако­ну заробітна плата для обчис­лення частини пенсії за період страхового стажу до набрання чинності цим Законом визна­чається на умовах і в порядку, передбачених законодавством, що діяло раніше, а для обчис­лення частини пенсії за період страхового стажу після набран­ня чинності цим Законом — на умовах, передбачених абзацом першим цієї частини.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на під­ставі документів про нарахо­вану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановле­ному законодавством.

Поделиться: