Вопрос к “НМ”: какие сроки подачи деклараций?

Людмила Сергиенко
    -
Вопрос к “НМ”: какие сроки подачи деклараций? Новости Днепра.

Вопрос к “НМ”: какие сроки подачи деклараций? Новости Днепра.

“Наше місто“ відповідає на актуальні питання дніпрян.

«Якими способами і в який термін можна подати декларацію про майновий стан і доходи?».

На питання відповідає виконуюча обов’язки начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук:

— Податкова декларація по­дається за вибором платника ПДФО в один із способів:

— особисто платником по­датків або уповноваженою на це особою;

— надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізні­ше ніж за п’ять днів до закінчен­ня граничного строку подання;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо ре­єстрації електронного підпису не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання.

Декларацію можна подати в електронному вигляді за до­помогою електронного серві­су ДФС: «Електронний кабінет платника податків» за посилан­ням https://cabinet.sfs.gov.ua/.

Граничні строки подання податкової декларації:

— для фізичних осіб – під­приємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподатку­вання) – протягом 40 кален­дарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварта­лу (року).

Важливо! Фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) в річній по­датковій декларації поряд із доходами від підприємниць­кої діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх похо­дження з України та іноземні доходи.

— для фізичних осіб – під­приємців, стосовно яких про­ведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підпри­ємницької діяльності.

Важливо! У разі прове­дення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням ос­таннім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закін­чення попереднього базового податкового (звітного) періо­ду до останнього дня кален­дарного місяця, в якому про­ведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

— для громадян, які зобов’я­зані згідно з ПКУ подати подат­кову декларацію, і осіб, які про­водять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним.

Важливо! Якщо останній день строку подання подат­кової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем стро­ку вважається операційний (банківський) день, що на­стає за вихідним або святко­вим днем.

— для громадян, які ма­ють право на податкову зниж­ку, – по 31 грудня 2018 року (включно);

— для фізичних осіб плат­ників податку – резидентів, які виїжджають за кордон на по­стійне місце проживання, – не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

 

Поделиться: