Вопрос к “НМ”: включают ли в стаж период безработицы?

Вопрос к “НМ”: включают ли стаж в период безработицы? Новости Днепра.

“Наше місто” відповідає на актуальні питання дніпрян.

«Роз’ясніть, будь ласка, чи враховується до пен­сійного стажу період, коли я була безробітна і отри­мувала допомогу?».

На питання відповідає начальник управління застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Валентина Багуж:

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про загальнообов’яз­кове державне пенсійне стра­хування» страховий стаж — це період (строк), протягом яко­го особа підлягає загально­обов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені стра­хові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Отже, період, протягом яко­го особа, яка підлягала загаль­нообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отриму­вала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу під час професійної підготовки, пе­репідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу.

Відповідно до пункту 2.1 Порядку подання та оформ­лення документів для призна­чення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування» від 25.11.2005 №22-1 (зі змі­нами) період отримання до­помоги по безробіттю підтвер­джується до 1 січня 2010 року на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 1 січня 2010 року — довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

Поделиться:

Читайте также: